www.sadebenizpalnitel.com
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
     
 
 
Начало
Професионален опит
Продажби
Дейност и процедури
Тарифa
Контакти
Връзки
Администрация

мот/вещ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Местонахождение

гр. Варна, гр. област Варна, улица „Драгаш” № 25

Описание

 

Самостоятелно обособен обект в сграда: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с предназначение за „Кафе Аперитив”, разположено на две нива – на сутерен и партерен етаж от жилищната сграда – етажна собственост, находяща се в гр. Варна, област Варна, улица „Драгаш” № 25 /двадесет и пет/, със :

·         застроена площ на първо ниво от 54.40 /петдесет и четири цяло и четиридесет стотинки/ кв. м. и със застроена площ на второто ниво от 36.14 /тридесет и шест и четиринадесет стотинки/ кв. м., и

·         състоящо се от : на първо ниво – партерен етаж – мокър бюфет, кухня – студена и търговска зала и на второ ниво – търговска зала, помещение за персонал, преддверие и WC,

·         при граници на първо ниво – партерен етаж: от две страни улици, офис № 2 /две/, гараж № 1 /едно/, и при граници на второ етаж – сутеренен етаж: изба на апартамент № 1 /едно/, изба на апартамент № 5 /пет/, изба на апартамент № 10 /десет/, изба на апартамент № 12 /дванадесет/ и изба на апартамент № 16 /шестнадесет/,

·         както и припадащите му се 8.3945% /осем цяло три хиляди деветстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата,

КАКТО и 25.00 /двадесет и пет/ кв. м. идеални части от правото на собственост върху Урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с № ХІV-291 /четиринадесет римско, двеста деветдесет и едно – арабско/ с площ 280.00 /двеста и осемдесет/ кв. м., попадащ в квадрат 40 /четиридесет/ по плана на 16-ти /шестнадесети/ микрорайон на град Варна, при граници: улица „Драгаш”, улица „Иван Нивянин”, УПИ с № ХІІІ – 290 и УПИ с № ХV – 292.

Начална цена

187 752 /сто осемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два/ лв.

Краен срок

от 26.02.2009. до 26.03.2009

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.
 

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

 

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 13.00 до 16.00 часа по местонахождението му гр. Варна, ул. „Драгаш” № 25.
 

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400203.
 

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.
 

На 27.03.2009 г. в 11.30 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

 

 


 
     
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com    © 2006. Всички права запазени .
Обратно към върха на страницата